Публічна оферта

Договір публічної оферти (приєднання) про надання маркетингових послуг

СПД ФО Савицький О.А., код ЄДРПОУ 2574105050, в особі Савицького Олега Артемовича, що діє на підставі Свідоцтва (надалі іменується “Виконавець”), керуючись ст. 634, ст. 641, ст. 644 Цивільного Кодексу України, робить публічну пропозицію (надалі – “Публічна оферта”) клієнтам Виконавця (надалі – “Клієнт”), які бажають отримати маркетингові, рекламні, консультаційні або інші послуги, укласти Договір про надання послуг (надалі – “Договір”).

Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Клієнтом у порядку, визначеному в цьому Договорі. Внаслідок прийняття (акцепту) Клієнтом цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.

Надалі за текстом цього Договору Виконавець та Клієнт окремо іменуються “Сторона”, а спільно – “Сторони”.

ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ
1.1. Клієнт – фізична або юридична особа, яка замовляє або має намір замовити маркетингові, рекламні, консультаційні або інші послуги у Виконавця.

1.2. Маркетингові, рекламні, консультаційні або інші послуги, надалі по тексту – “Маркетингові послуги” – консультування щодо збільшення інтересу до товарів чи послуг Клієнта шляхом налаштування та оптимізації рекламних кампаній, створення рекламних оголошень, графічного дизайну, діагностики існуючих або розробки нових веб-сайтів чи окремих сторінок в мережі Інтернет, написання та публікації статей, налаштування веб-аналітики, аналізу та консультації з оптимізації бізнес-процесів Клієнта, налаштування автоматизованих розсилок електронною поштою, консультування з питань керування комерційною діяльністю та маркетингу, впровадження CRM-систем, послуги з SEO (оптимізації веб-сайту під вимоги пошукових систем), проведення навчання з інтернет-маркетингу та ведення інтернет-бізнесу тощо. Конкретні види та обсяг Маркетингових послуг визначаються за завданням Клієнта (в заявці чи іншим чином, в тому числі через e-mail) і погоджуються Сторонами в усній чи письмовій формі.
1.3. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті чи Сайтах Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб укласти цей Договір на визначених умовах.
1.4. Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://www.digital-r-evolution.com/, яка є основним джерелом інформування Клієнтів.
1.5. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти і даного Договору. Акцепт може бути здійснений одним зі способів:
1.5.1. заповнення, підписання та передача Клієнтом Виконавцю заявки про надання Маркетингових послуг. Заявка про надання послуг – документ, підписаний Виконавцем та Клієнтом, у якому вказані ціна Маркетингових послуг, їх зміст, реквізити Клієнта та інша необхідна для надання Маркетингових послуг інформація.
1.5.2. підтвердження електронними засобами зв’язку (в тому числі через e-mail) строків та вартості послуг Виконавця;
1.5.3. оплата грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості передоплати за Маркетингові послуги;
1.5.4. вчинення інших дій, які свідчать про прийняття Клієнтом умов Публічної оферти, в тому числі передання документів, надання інформації, надання згоди (в тому числі підтвердженням згоди) на здійснення Виконавцем дій в інтересах Клієнта на виконання умов замовлення Клієнта;
1.6. Акт наданих послуг – документ, що містить перелік та обсяг послуг, наданих Виконавцем Клієнту під час виконання цього Договору. Акти наданих послуг можуть бути виконані у простій письмовій формі, у формі листування, а також у електронній формі (зокрема, за допомогою сервісу vchasno.com.ua). Акти вважаються прийнятими Клієнтом, якщо впродовж трьох робочих днів Виконавець не отримає письмових заперечень по їх суті.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Клієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та додатків до нього.
2.2. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Клієнту Маркетингові послуги, а Клієнт зобов’язується прийняти зазначені послуги й оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.
2.3. Надання послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін. Виконавець за потреби, на власний розсуд може залучати для надання Маркетингових послуг інших осіб, на умовах співпраці.
2.4. Місцем надання послуг вважається місцезнаходження Виконавця (місто Київ, Україна).

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ
3.1. Маркетингові послуги та порядок оплати за Маркетингові послуги за цим Договором визначається у виставленому Виконавцем рахунку-фактурі, або Акті наданих послуг, або Заявці про надання послуг, або на підставі усної домовленості про вартість Маркетингових послуг чи такої домовленості, переданої електронними засобами зв’язку (e-mail, skype, смс тощо).
3.2. Клієнт оплачує Маркетингові послуги у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця.
3.3. Вартість Маркетингових послуг не підлягає оподаткуванню податком на додану вартість у зв’язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування Виконавцем.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов’язується:
4.1.1. Своєчасно, якісно і у повному обсязі надавати Маркетингові послуги, передбачені цим Договором;
4.1.2. Надавати Клієнту інформацію та документи, що стосуються цього Договору, результату та процесу надання Маркетингових послуг за допомогою засобів телефонного, поштового, електронного зв’язку, особисто або усно;
4.1.3. Інформувати Клієнта про будь-які обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати якісному, своєчасному чи повному наданню Маркетингових послуг відповідно до цього Договору;
4.1.4. Повідомляти Клієнта на його вимогу про хід надання послуг за Договором усно або засобами електронної пошти, в інший обумовлений Сторонами спосіб.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Відмовитися від надання Маркетингових послуг у разі неналежного виконання Клієнтом своїх обов’язків за цим Договором. Зокрема (але не виключно), Виконавець може односторонньо відмовитися від подальшого виконання послуг без відшкодування здійсненої передоплати за Маркетингові послуги у випадках:
а) несвоєчасної та (або) неповної оплати за Маркетингові послуги;
б) надання Клієнтом недостовірної інформації;
в) надання Клієнтом Виконавцю підроблених документів;
г) поширення негативної інформації про Виконавця, що шкодить його діловій репутації;
д) несвоєчасне та (або) неповне надання Клієнтом документів та інформації, що необхідна для надання Маркетингових послуг.
4.2.2. Залучати третіх осіб до виконання обов’язків Виконавця за цим Договором.
4.2.3. Публікувати інформацію про Клієнта в процесі та з метою надання Маркетингових послуг.
4.2.4. Вимагати повну та своєчасну оплату Маркетингових послуг.
4.2.5. Створювати об’єкти інтелектуальної власності при виконанні своїх обов’язків за цим Договором. Всі майнові та немайнові права інтелектуальної власності на будь-які об’єкти, створені Виконавцем, належать виключно Виконавцю. Цей Договір не передбачає передачу будь-яких прав інтелектуальної власності Виконавця Клієнту. Виконавець не надає Клієнту жодних ліцензій або дозволів щодо інтелектуальної власності Виконавця. Клієнт не набуває та не може реєструвати жодних прав інтелектуальної власності на будь-які об’єкти, створені Виконавцем, якщо це не передбачено окремою угодою між Сторонами.
4.3. Клієнт зобов’язується:
4.3.1. Приймати надані Маркетингові послуги;
4.3.2. Підписувати Акти наданих послуг (в тому числі за допомогою засобів електронного зв’язку);
4.3.3. Оплатити Маркетингові послуги відповідно до розділу 3 цього Договору;
4.3.4. Виконувати інші законні вимоги Виконавця, необхідні для належного виконання цього Договору.
4.4. Клієнт має право:
4.4.1. Отримати Маркетингові послуги своєчасно, якісно та у повному обсязі відповідно до умов цього Договору;
4.4.2. Отримувати необхідну і достовірну інформацію від Виконавця про обсяг наданих ним Маркетингових послуг, а також інформацію про хід надання Маркетингових послуг;
4.4.3. Отримувати додаткову інформацію та додаткові матеріали про послуги, що надаються Виконавцем.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.2. Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом за ненадання послуг за цим Договором, якщо таке станеться з вини Клієнта (ненадання необхідних документів тощо). Виконавець не несе відповідальності за дії органів державної влади, місцевого самоврядування, третіх осіб.
5.3. У випадку порушення Клієнтом обов’язку оплати, строків і розміру оплати, закріплених в розділі 3 цього Договору, він сплачує на користь Виконавця пеню в розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.
5.4. У жодному разі, відповідальність Виконавця за цим Договором не повинна перевищувати вартість Маркетингових послуг, ненаданих або неякісно наданих Замовнику.
5.5. Виконавець не несе відповідальності за:
– дії третіх осіб;
– випадки, коли Замовник не отримає бажаного результату від належно наданих Послуг;
– зміст та інформацію ресурсів, на які ведуть посилання з веб-сайтів Сторін;
інші випадки та порушення, що відбулись не з вини Виконавця.


6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.
6.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: пожежу, стихійні лиха (повінь, зсув тощо), війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, заборони експорту або імпорту, страйки, епідемії, рішення і дії органів влади, втручання влади та інші обставини незалежні від Сторін, які перешкоджають виконанню цього Договору.
6.3. Факт виникнення і припинення усіх форс-мажорних обставин засвідчується відповідними документами, які згідно з чинним законодавством України є підтвердженням таких обставин. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно інформувати про це іншу Сторону. З моменту одержання такого повідомлення іншою Стороною час виконання зобов’язань за цим Договором відтерміновується на час дії відповідних обставин.
6.4. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини як на причину невиконання чи неналежного виконання своїх зобов’язань, звільняється від відповідальності тільки, якщо ці форс-мажорні обставини виникли після укладення цього Договору, їх виникнення викликане подіями, що не залежать від волі цієї Сторони, і цією Стороною було вжито усіх необхідних заходів для того, щоб уникнути негативних наслідків таких обставин.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.
7.2. Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.
7.3. Цей договір може бути оскаржено до належного суду, що визначається за вимогами процесуального законодавства України.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
8.1. Клієнт здійснюючи Акцепт цього Договору дає згоду на збір, обробку та передачу його персональних даних (зокрема на отримання, внесення в базу даних, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Виконавець з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків з Клієнтом, бухгалтерського та податкового обліку, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству.
8.2. Клієнт Акцептом підтверджує свою згоду на те, що, у випадку необхідності, його персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам виключно для виконання Маркетингових послуг за даним Договором.
8.3. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення Сторонами та діє у строк до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
9.2. Зобов’язання за цим Договором вважаються виконаними з боку Клієнта з моменту проведення повної оплати послуг Виконавця.
9.3. Сторони мають право достроково розірвати цей Договір за взаємною згодою сторін шляхом укладення додаткової угоди.

10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у даному Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.
10.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені Виконавцем на сайті за Інтернет-адресою https://www.digital-r-evolution.com/public-offer-uk/. Силу письмової форми (та вважаються додатками до цього Договору) мають також: листування між сторонами, в тому числі через електронну пошту; заявка-приєднання; Акт наданих послуг (що був підписаний обома Сторонами, в тому числі шляхом листування та e-mail).
10.3. У випадку, якщо Клієнт відмовляється підписати Акт наданих послуг, а всі послуги Виконавцем були надані, то Клієнт має право надіслати письмові вимоги щодо усунення недоліків у якості наданих послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення про завершення надання послуг, якщо ж він вимог не надав або такі вимоги були усунуті (спростовані), то Акт наданих послуг вважається підписаним.
10.4. Якщо Маркетингові послуги були повністю оплачені Клієнтом згідно з рахунком-фактурою, то складання Акта наданих послуг є не обов’язковим.
10.5. Клієнт підтверджує, що він до укладення (приєднання до) цього Договору ознайомився із усіма його умовами, та свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір.
10.6. Після приєднання до умов цього Договору всі попередні переговори і листування Сторін, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братись до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
10.7. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.
10.8. Дія цього Договору (та навіть у випадку, якщо Клієнтом було здійснено Акцепт договору згідно умов цього Договору) не поширюється на випадки укладення окремого двостороннього письмового договору Виконавця з Клієнтом та здійснення оплати Клієнтом послуг Виконавця згідно з укладеним з ним окремим письмовим договором.
10.9. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або цього Договору в цілому. В такому випадку Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення, щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.
10.10. Цей Договір діє протягом шести календарних місяців з моменту укладення та автоматично продовжується на невизначений строк, якщо Сторони не домовились про його розірвання у письмовій формі.
10.11. Цей Договір укладено в електронній формі, що має таку ж юридичну силу, як і паперова форма, скріплена печатками та підписами Сторін.
10.12. Цей Договір та всі супутні документи складені українською мовою. Будь-який переклад цього Договору або будь-яких його версій іншими мовами, крім української, має використовуватися тільки для зручності. У випадку будь-яких розбіжностей між українським варіантом та варіантом, складеним будь-якою іншою мовою, переважну силу має український варіант.
10.13. Листування між Сторонами у будь-якій формі (включаючи, але не обмежуючись спілкуванням електронною поштою, у соціальних мережах, з використанням месенджерів або системи Zoho (zoho.com)), зберігає юридичну силу після укладення цього Договору та може бути враховане для його тлумачення.
10.14. Цей Договір розміщено на веб-сайті та востаннє оновлено “3” грудня 2020 року.

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
11.1. Найменування: СПД ФО Савицький Олег Артемович.
11.2. Адреса: 04050 Київ, вул.Січових стрільців 103 кв. 25.
11.3. Розрахункові рахунки: 
UA203052990000026009026207289 (Українська гривня)
UA193052990000026004036217974 (Євро)
UA263052990000026006046217025 (Долари США)
у КБ “ПРИВАТБАНК”, м.Київ.
11.4. Код ЄДРПОУ 2574105050.
11.5. Свідоцтво платника ЄП серія А №249513 від 04.01.2012. 
11.6. Телефон +380443792821.
11.7. Адреса електронної пошти: o.s@digital-r-evolution.com.